fbpx

Условия за взимане на слинг под наем

Общи условия за ползване на Slingoteka

Настоящите общи условия за ползване на предоставяните продукти и услуги на
потребителите на уеб-базираната система Slingoteka, собственост на „Слинготека“ ЕООД, ЕИК 204460592, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, уреждат отношенията между Дружеството и всеки един от потребителите на уеб-базирана система Slingoteka.
Уеб базираната система Slingoteka се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

1. Slingoteka е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всички
потребители да избират сред посочени в каталог продукти, продукта, който им е необходимо да използват за определен период от време.
2. Продуктите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват продукти, предварително определени от Дружеството и включени в каталога на страницата на Slingoteka. Те включват, но не се ограничават до слингове, ергономични раници за носене на бебе, бебешки колички, дрехи за бебеносене, други аксесоари за носене. Продуктите се предоставят за възмездно ползване на потребителите след попълване и подаване на електронна наемна форма за заявка с избрания продукт.
3. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват услуги, предварително определени от Дружеството като предоставяни срещу попълване и подаване на електронна наемна форма за заявка с избрания продукт.
4. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система продукти и услуги.
5. „Мениджър-заявки” e лице, което приема и обработва електронните наемни форми за заявки и организира изпращането и доставянето на заявените продукти до потребителите.
6. „Сайт/платформа” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна Slingoteka.com.
7. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на продукти и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
8. „Партньор“ е всяко лице, с което ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите, изпратили заявка допълнителна информация за предоставяни от него продукти и услуги.
9. За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата.
10. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на платформата Slingoteka и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на платформата Slingoteka и продуктите и услугите, предоставяни чрез нея.

11. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата Slingoteka.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.

II. Достъп до платформата. Избор на продукт.

1. Достъпът до интернет платформата Slingoteka е свободен, т.е. не е необходимо да се извършва предварителна регистрация от страна на Потребителя.
2. За да използва предоставяните от Slingoteka продукти и услуги, Потребителят иректно изпраща своята заявка с избрания продукт, като попълва електронния формуляр на наемна форма за зявка.
3. С изпращането на заявката, Потребителят приема Общите условия, Политиката за защита на личните данни, задължава се да ползва избрания от него продукт съгласно посочените в платформата условия за ползване и изразява своето съгласие да получава имейли, бюлетини и информация за актуализации, във връзка с предоставяните продукти и услуги от Slingoteka.
4. Чрез отбелязване в полето „Съгласявам се с Общите условия и Политика за лични данни и давам съгласието си данните ми да бъдат обработвани“ и натискане на виртуалния бутон „Резервирай“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, Политика за лични данни, дал е изричното си съгласие неговите данни да бъдат обработвани, приема и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
5. С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с каталог от продукти, предлагани от Slingoteka. Чрез натискане на виртуалния бутон „Още“, Потребителят получава достъп до профила на продукта, където се съдържа описание и цена за наем на съотвтения продукт. В случай че желае да наеме продукта, Потребителят може да го направи чрез попълването на електронната наемна форма за заявка.
6. При попълването на електронната наемна форма за заявка, Потребителят
първоначално попълва чрез избиране в падащо меню следните данни: възраст на детето, ръст на детето, вид продукт-носилка (слинг, ергономична раница, дрехи, количка, аксесоари), тегло на детето, дата на заемане на продукта, дата на връщане, марка и категория. Съобразно попълнените от Потребителя данни, уеб-базираната система генерира продуктите, отговарящи на посочените от Потребителя критерии. Потребителят избира желания от него продукт чрез натискане на виртуалния бутон „Избери“.
7. След избор на продукта, Потребителят попълва данните, необходими за изпращане и доставяне на продукта до Потребителя, включващи: име, фамилия, имейл адрес, начин на получаване (лично в офис на Дуржеството/чрез куриерска пратка), адрес за доставка, телефонен номер, допълнителни забележки (ако има такива).
Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон „Резервирай“, заявката на Потребителя се счита за изпратена.
8. С посочването на email адрес за кореспонденция, Потребителят дава съгласието си бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Slingoteka да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.
9. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на подаване на заявка, са верни, пълни и точни и при промяна на последните се задължава своевременно да информира писмено на посочения на платформата email адрес за тяхната актуализация. В случай на предоставяне на неверни данни, Slingoteka има право да откаже, прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на продкутите и услугите на Потребителя.

III. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Slingoteka

1. Slingoteka предоставя възможност на своите потребители да ползват възмездно за предварително определен период от време избран от тях продукт сред включените в каталога на платформата продукти.
2. Продукти, предоставяни от Slingoteka, са: слингове, ергономични раници, дрехи за бебеносене, колички за бебета, други аксесоари за бебеносене.
3. Платформата Slingoteka предоставя и следните услуги: предоставяне за временно и възмездно ползване на продуктите, предлагани от Slingoteka, предоставяне на информация за предлаганите чрез Slingoteka продукти.
4. Потребителите имат възможност да избират между продуктите. Изборът на
Потребителя не обвързва Дружеството, собственик на платформата да предостави продукта, в случай че е налице обектвна невъзможност да бъде предоставен.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ОТ Slingoteka:

1. Slingoteka предоставя възможност на Потребителите, подали заявка чрез
попълването на електронната наемна форма за заявка да ползват избрания от тях продукт, при предварително уговорени време и условия за ползване и срещу заплащане на уговореното възнаграждение на Slingoteka.
2. Потребителят придобива право да му бъде предоставен за временно ползване съответният продукт едва след като попълни надлежно и изпрати електронната наемна форма за заявка.
3. Мениджър-заявки обработва заявките и организира изпращането и доставянето на избрания продукт до Потребителя, едва когато са конкретизирани всички параметри от електронната наемна форма за заявка.
4. Цялата комуникация във връзка с предоставянето на продукта се осъществява между Потребителя и „Мениджър-заявки” по имейл адрес. Всеки от тях се задължава незабавно да уведоми другата страна за всякакви пормени във връзка с изпращането и доставянето на продукта.
5. Потребителят има право да получи съответния продукт, след като заплати сумата за неговото ползване, съобразно уговорения период от време. В случай че Потребителят не заплати, той няма право да ползва продукта.
6. При обективна невъзможност искания от Потребителя продукт да му бъде
предоставен или да му бъде предоставен при зададените от него условия (време, място), „Мениджър-заявки”, и Slingoteka не носят отговорност за това.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Slingoteka

1. Общите условия за използване на платформата Slingoteka сами по себе си
представляват договор, който всеки Потребител сключва с ДРУЖЕСТВОТО, в
качеството му на собственик на Slingoteka.
2. С влизането в платформата Slingoteka чрез уебсайта Slingoteka.com,
Потребителят декларира, че желае да ползва продуктите и услугите на
платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си
информирано съгласие да получава заявените от него продукти и услуги и се
задължава да ги спазва при използването на Slingoteka, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко
правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.
3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.
4. Slingoteka запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя
настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява
Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Slingoteka прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях.
Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на
Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на
Slingoteka.
5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес: info@slingoteka.com, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
6. Slingoteka може да промени или прекрати всеки аспект, продукт, услуга или характеристика на платформата Slingoteka /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
7. Slingoteka не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Slingoteka.
8. На сайта на платформата може да присъстват и продукти и услуги, предлагани от партньори на Slingoteka. Slingoteka не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Slingoteka.
9. Slingoteka има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за продукти и услуги, предлагани от Slingoteka или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Slingoteka. Slingoteka не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Slingoteka.
10. Slingoteka събира и използва информацията за целите на директния маркетинг. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликванията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
11. Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Slingoteka и нейния собственик.
12. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от платформата Slingoteka за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Slingoteka.
13. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва
законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не
извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
14. Slingoteka има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без
предизвестие достъпа до предоставените продукти и услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.
15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Slingoteka или неговите партньори и клиенти. При използването на продуктите и услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Slingoteka, на други потребители или на съответно указаните лица.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Slingoteka:
1. Надлежно попълнената и изпратена електронна наемна форма за заявка на
Потребителя задължава Slingoteka да предприеме необходимите действия по
предоставянето на продуктите и услугите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената електронна наемна форма за заявка и да достави продукта на Потребителя. Всички тези действия се осъществяват от Мениджър-заявки.
2. Slingoteka се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от
Потребителя за предоставянето на продукт, който не е предоставен по вина на
Slingoteka. Потребителят се задължава да уведоми на email адрес
info@slingoteka.com Slingoteka в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да
получи продукта, предлаган чрез платформата. След установяване на
непредоставянето на предварително заплатен продукт Slingoteka възстановява
сумата в 14-дневен срок от подаване на писменото съобщение.
3. Slingoteka прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро
техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да
изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Slingoteka не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Slingoteka не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
4. В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на
Slingoteka върху съдържащите се в уеб-базираната система Slingoteka обекти на интелектуална собственост, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа му до платформата.
5. Ако Потребителят ползва Slingoteka за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Slingoteka, то Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до
платформата.
6. Ако Потребителят ползва Slingoteka за разпространение на неразрешена от закона информация, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.
7. Slingoteka има право да инсталира върху компютрите на Потребителите, ползващи платформата, кукита (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителите, ползващи платформата, и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицира пред системата на Slingoteka.
8. Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни продукти и услуги, достъпни чрез Slingoteka, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Slingoteka.
9. Slingoteka има право на парично възнаграждение за предоставените чрез
платформата продукти и услуги на Потребителите.

Права и задължения на Потребителя:
10. Потребителят има право да му бъдат предоставени за временно ползване
продуктите, за които е изпратил заявка чрез надлежно попълнена електронна
наемна форма за заявка, при спазване на условията и изискванията за достъп и
настоящите Общи условия, определени от Дружеството.
11. Потребителят се задължава да ползва предоставените му продукти съобразно условията за ползване на съответния продукт и да полага дължимата грижа за тяхното опазване. Той е длъжен да възстанови щетите, причинени от него, освен ако не са вследствие на нормарлното износване на продукта или независими от Потребителя обективни причини.
12. След изпращане на електронна форма за заявка, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.
13. Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Slingoteka продукти и услуги. Slingoteka не носи отговорност за техническите параметри на компютърното оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.
14. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството продукти и услуги: 

a. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони,
настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;
b. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени
или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
c. да не зарежда, съхранява на сървъра на Slingoteka, разпространява или
използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица
информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии,
графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други
материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо
законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
d. да уведомява незабавно Slingoteka за всеки случай на извършено или
открито нарушение при използване на предоставяните продукти и услуги;
e. да не се намесва в правилното действие на системата;
15. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Slingoteka има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Slingoteka има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
16. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
17. Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно позлвания от него продукт и периода на ползване. Потребителят се задължава да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта до посоченото от него място.
18. Потребителят се съгласява и удостоверява своето знание, че не се освобождава от задължението си да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта, в случаите, че се откаже да ползва продукта, след като последният му бъде предоставен.
19. Потребителят е длъжен да обезщети Slingoteka и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със Slingoteka и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Slingoteka продукти и услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Slingoteka продуктите и услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.
20. Потребителят изразява изричното си знание и съгласие, че с изпращането на заявката изпълнението на договора се счита за започнало. Потребителят има право да се откаже от сключения по този начин договор в срок от 24 часа след изпращането на заявката.

VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Slingoteka не отговаря пред Потребителя за:
a. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на продуктите и услугите на Slingoteka от негова страна;
b. неспособност на Потребителя да ползва продуктите и услугите;
c. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на продуктите и услугите.

2. Slingoteka полага грижи информацията в Slingoteka да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Slingoteka няма задължението и не гарантира, че предоставяните продукти и услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните продукти и услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Slingoteka не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните продукти и услуги вреди, освен ако са причинени от Slingoteka умишлено или при груба небрежност.  Slingoteka не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата Slingoteka и за дейността на Потребителя.
3. Slingoteka не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на продуктите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Slingoteka, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
4. Slingoteka не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Slingoteka.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Отношенията между страните се прекратяват след изтичане на срока за ползване на продукта от Потребителя и неговото връщане на Slingoteka.
2. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:
a. преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka,
или прекратяване поддържането на Slingoteka;
b. едностранно от ДРУЖЕСТВОТО с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на ДРУЖЕСТВОТО;
c. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

d. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
e. други предвидени в закона случаи;

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, и
Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

X. Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@slingoteka.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата Slingoteka, използвате или да сте страна в обусловени от нея правоотношения.