Политика за защита на личните данни на потребителите на SLINGOTEKA


Слинготека ЕООД, ЕИК 204460592, собственик на платформата Slingoteka, обработва лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“). Слинготека ЕООД, ЕИК 204460592, си запазва правото да прави промени и актуализации в настоящите условия за поверителност.

1. Термини:
* „лични данни“ – всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“);
* „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
* „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на този сайт;
* „обработване на лични данни (Обработване)“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
* „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
* „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране);
* „Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;
* „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 – всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио- визуален запис;
* Бисквитите (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от уеб и мобилните приложения от платформата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

2. Принципи:
* В дейността си по обработка на лични данни Slingoteka следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.
* Slingoteka събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
* Slingoteka съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
* Slingoteka обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

3. Slingoteka полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на предоставяне услугите и /или използване /посещение на платформата – предмет на Общи условия на Slingoteka и настоящата Политика за защита на личните данни.

4. При първоначалното попълване на електронната наемна форма за заявка Потребителят посочва следните данни: възраст на детето, ръст на детето, тегло на детето. С избор на продукта, Потребителят попълва данни за доставка на продукта: име, фамилия, имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер. В допълнение се съхранява информация за изпращането на заявка за избрания от Потребителя продукт от платформата и съгласяването с Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес).

5. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация към Платформата, постъпили чрез електронна поща, Slingoteka съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

6. Дружеството може да обработва и други данни, отнасящи се до Потребителя, в случаите, когато последният предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Платформата, добавяне на предпочитания, настройки и други.

7. В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) Slingoteka поддържа и съхранява за срок от 1 (една) година лог-файл на факта на всеки потребител, попълнил и изпратил електронната наемна форма за заявка на продукт в Платформата (изпратеното електронно изявление на Потребителя). Лог- файлът съдържа дата, браузър (уеб или мобилен) и IP адрес, данни от наемната форма на Потребителя. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.

8. Slingoteka събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат:
8.1. Цели, необходими за използването на предоставяните от платформата продукти и услуги;
8.2. Цели, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие;
8.3. Цели, свързани със защита на легитимен интерес на Slingoteka;
8.4. Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Slingoteka

9. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от Платформата продукти и услуги.

10. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Slingoteka, включително и по съдебен ред; във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани от Slingoteka лични данни от компетентни и контролни държавни и административни органи, включително и от съдебни органи.

11. Slingoteka се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство.

12. Slingoteka обработва предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и /или легитимен интерес.

13. Информация за изявлението за съгласие с Общите условия, Политиката и история на профила (дата, час, вид браузър, IP адрес):
– Период на съхранение: до 1 (една) година;
– Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след предоставяне на продукта/услугата и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.

14. Системни логове (дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър):
– Период на съхранение: За срок до 1 (една) година;
– Информация: Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и други устройства, попадащи в тази категория, необходими за установяване на технически проблеми и /или възпрепятстване на злонамерени действия.

15. Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към Slingoteka:
– Период на съхранение: За срок до 5 (пет) години;
– Информация: Slingoteka съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

16. Бисквити. Период на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта.

17. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и /или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и /или намаляват съответно на промените.

18. Дружеството може да предоставя генерирана чрез използването на Платформата статистика на трети лица съгласно настоящата Политика и Общите условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани – личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни.

19. Съгласно настоящата Политика всеки потребител има право:
19.1 да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Платформата търговска дейност (Право на информираност);
19.2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъществява се чрез посочените контакти);
19.3. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);
19.4. да изиска от Slingoteka да му предостави събраните от него и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);
19.5. по всяко време да оттегли съгласието си за обработването на лични му данни, което е на базата на дадено съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му (Право на оттегляне на съгласие);
19.6. Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);
19.7. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес:
гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

20. Slingoteka не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на лични данни (физическо лице Потребител) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и законни интереси на субекта на лични данни.

21. Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и /или злоупотреба Потребителят следва да уведоми Slingoteka незабавно.

22. Всеки Потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Slingoteka и при наличие на такова – към Длъжностното лице по защита на данните:
………………………………………………………………………………………………..
(email адрес на лицето, което ще осигурява защитa на личните данни)

23. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org. При блокиране на всички бисквитки, е възможно това да попречи на сайта да фукционира правилно.

24. Цели за използването на бисквитки:
24.1. Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона „обратно“ и други):
– Срок на съхранение: Временно (за времето на престоя на Потребителя в сайта);
– Информация: Този вид бисквити осигуряват безпрепятственото функциониране на сайта от техническа страна.

25. Бисквити на трети страни, за ефективност, анализи и реклама:
– Срок на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване;
– Информация: Служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на платформата с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Всеки Потребител има възможност да контролира използваните бисквити, да изтрие запазени на използваното устройство бисквити, и да деактивира употребата на бисквити занапред.