Общи условия за ползване на Slingoteka


Настоящите общи условия за ползване на предоставяните продукти и услуги на потребителите на уеб-базираната система Slingoteka, собственост на “Слинготека” ЕООД, ЕИК 204460592, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, уреждат отношенията между Дружеството и всеки един от потребителите на уеб-базирана система Slingoteka.

Уеб базираната система Slingoteka се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.
 1. Slingoteka е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всички потребители да избират сред посочени в каталог продукти, продукта, който им е необходимо да използват за определен период от време или продукт, който желаят да закупят.
 2. Продуктите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват продукти, предварително определени от Дружеството и включени в каталозите на страницата на Slingoteka. Те включват, но не се ограничават до слингове, ергономични раници за носене на бебе, дрехи за бебеносене, други аксесоари за носене, бебешки колички, столчета за кола, детски дрехи, детска козметика, детски играчки. Една част от продуктите се предоставят за възмездно ползване на потребителите за определен период от време чрез попълване на електронна наемна форма за заявка (те са включени в каталога на раздел „Библиотека”), а друга част от продуктите могат да бъдат директно закупени от потребителите чрез попълване на електронната форма за поръчка (те са включени в каталога на раздел „Магазин”).
 3. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват услуги, предварително определени от Дружеството като предоставяни срещу попълване и подаване на електронна наемна форма за заявка с избрания продукт от каталога на раздел „Библиотека” и изразяващи се предоставяне на избраните от потребителя продукта за възмездно временно ползване.
 4. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система продукти и услуги.
 5. „Мениджър-заявки” e лице, което приема и обработва електронните наемни форми за заявки и електроните форми за поръчка, организира изпращането и доставянето на заявените/закупени продукти до потребителите.
 6. „Сайт/платформа” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна Slingoteka.com.
 7. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на продукти и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
 8. „Партньор“ е всяко лице, с което ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите, изпратили заявка и/или направили поръчка допълнителна информация за предоставяни от него продукти и услуги.
 9. За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата.
 10. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на платформата Slingoteka и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на платформата Slingoteka и продуктите и услугите, предоставяни чрез нея.
 11. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата Slingoteka.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.

Достъп до платформата. Избор на продукт.
 1. Достъпът до интернет платформата Slingoteka е свободен, т.е. не е необходимо да се извършва предварителна регистрация от страна на Потребителя.
 2. За да използва и/или направи поръчка за закупуване на предоставяните от Slingoteka продукти и услуги, Потребителят директно изпраща своята заявка с избрания продукт, като попълва електронния формуляр на наемна форма за заявка – при заявка за ползване, или изпраща своята поръчка, като попълва електронния формуляр за поръчка и избира начин за плащане на поръчката.
 3. С изпращането на заявката и/или поръчката, Потребителят приема Общите условия, Политиката за защита на личните данни, задължава се да ползва избрания от него продукт съгласно посочените в платформата условия за ползване, съответно да плати дължимата цена в случай на поръчка, изразява своето съгласие да получава имейли, бюлетини и информация за актуализации, във връзка с предоставяните продукти и услуги от Slingoteka.
 4. Чрез отбелязване в полето “Съгласявам се с Общите условия и Политика за лични данни и давам съгласието си данните ми да бъдат обработвани” и натискане на виртуалния бутон “Резервирай” (при избор на продукт за временно ползване от каталога на раздел „Библиотека”), съответно бутон “Поръчай” (при избор на продукт за закупуване от каталога на раздел „Магазин”), Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, Политика за лични данни, дал е изричното си съгласие неговите данни да бъдат обработвани, приема и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
 5. С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с каталози от продукти, предлагани от Slingoteka за ползване или за закупуване. Чрез натискане върху снимката на съответния продукт от каталога с продукти (от раздел „Библиотека” или от раздел „Магазин”), Потребителят получава достъп до профила на продукта, където се съдържа описание и цена за наем или покупка на съответния продукт. В случай че желае да наеме или да закупи продукта, Потребителят може да го направи чрез попълване на електронната наемна форма за заявка (при наемане), съответно чрез попълване на електронната форма за поръчка (при закупуване).
 6. При попълването на електронната наемна форма за заявка при избор на продукт от каталога в раздел „Библиотека”, Потребителят първоначално попълва чрез избиране в падащо меню следните данни: възраст на детето, ръст на детето, вид продукт-носилка (слинг, ергономична раница, дрехи, количка, аксесоари), тегло на детето, дата на заемане на продукта, дата на връщане, марка и категория. Съобразно попълнените от Потребителя данни, уеб-базираната система генерира продуктите, отговарящи на посочените от Потребителя критерии. Потребителят избира желания от него продукт чрез натискане на виртуалния бутон “Избери”. След избор на продукта, Потребителят попълва данните, необходими за изпращане и доставяне на продукта до Потребителя, включващи: име, фамилия, имейл адрес, начин на получаване (лично в офис на Дружеството/чрез куриерска пратка), адрес за доставка, телефонен номер, допълнителни забележки (ако има такива). Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон “Резервирай”, заявката на Потребителя се счита за изпратена.
 7. При попълване на електронната форма за поръчка след избор на продукт от каталога в раздел „Магазин” и кликване върху бутона „Купи”, Потребителят попълва следните данни: име, фамилия, адрес за доставка, телефон, имейл адрес, бележки към поръчката (ако има такива) и избира начин на плащане (чрез наложен платеж или чрез банков превод). Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон “Поръчване”, поръчката на Потребителя се счита за изпратена.
 8. С посочването на email адрес за кореспонденция, Потребителят дава съгласието си бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Slingoteka да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.
 9. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на подаване на заявка/поръчка, са верни, пълни и точни и при промяна на последните се задължава своевременно да информира писмено на посочения на платформата email адрес за тяхната актуализация. В случай на предоставяне на неверни данни, Slingoteka има право да откаже, прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на продуктите и услугите на Потребителя.

II ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Slingoteka ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ

 1. Slingoteka предоставя възможност на своите потребители да ползват възмездно за предварително определен период от време избран от тях продукт сред включените в каталога на раздел „Библиотека” продукти.
 2. Продукти, предоставяни за временно ползване от Slingoteka, са: слингове, ергономични раници, дрехи за бебеносене, колички за бебета, други аксесоари за бебеносене.
 3. Платформата Slingoteka предоставя и следните услуги: предоставяне за временно и възмездно ползване на продуктите, предлагани от Slingoteka, предоставяне на информация за предлаганите чрез Slingoteka продукти.
 4. Потребителите имат възможност да избират между продуктите. Изборът на Потребителя не обвързва Дружеството, собственик на платформата да предостави продукта, в случай че е налице обективна невъзможност да бъде предоставен.

III ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ОТ Slingoteka:
 1. Slingoteka предоставя възможност на Потребителите, подали заявка чрез попълването на електронната наемна форма за заявка да ползват избрания от тях продукт, при предварително уговорени време и условия за ползване и срещу заплащане на уговореното възнаграждение на Slingoteka.
 2. Потребителят придобива право да му бъде предоставен за временно ползване съответният продукт едва след като попълни надлежно и изпрати електронната наемна форма за заявка.
 3. Мениджър-заявки обработва заявките и организира изпращането и доставянето на избрания продукт до Потребителя, едва когато са конкретизирани всички параметри от електронната наемна форма за заявка.
 4. Цялата комуникация във връзка с предоставянето на продукта се осъществява между Потребителя и „Мениджър-заявки” по имейл адрес. Всеки от тях се задължава незабавно да уведоми другата страна за всякакви промени във връзка с изпращането и доставянето на продукта.
 5. Потребителят има право да получи съответния продукт, след като заплати сумата за неговото ползване, съобразно уговорения период от време. В случай че Потребителят не заплати, той няма право да ползва продукта.
 6. При обективна невъзможност искания от Потребителя продукт да му бъде предоставен или да му бъде предоставен при зададените от него условия (време, място), „Мениджър-заявки”, и Slingoteka не носят отговорност за това.

IV ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ чрез Slingoteka.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ.
 1. Slingoteka предоставя възможност на своите потребители да закупят избран от тях продукт сред включените в каталога на раздел „Магазин” продукти.
 2. Продукти, предоставяни за закупуване от Slingoteka, са: слингове, ергономични раници, дрехи за бебеносене, колички за бебета, други аксесоари за бебеносене, столчета за кола, козметика за деца, играчки, аксесоари.
 3. Потребителите имат възможност да избират между продуктите, като при описанието на всеки един от продуктите е посочена тяхната наличност. Изборът на Потребителя не обвързва Дружеството, собственик на платформата да предостави продукта, в случай че е налице обективна невъзможност да бъде предоставен.
 4. Мениджър-заявки обработва поръчките и организира изпращането и доставянето на избрания продукт до Потребителя, едва когато са конкретизирани всички параметри от електронната форма за поръчка.
 5. Потребителят има право да получи продукта, поръчан от Slingoteka едва след като заплати съответната цена.
 6. Плащането на за предоставяне на поръчаните продукти от Потребителя се осъществяват чрез използване на следните разплащателни системи: наложен платеж, Visa и Mastercard, последните две администрирани от Raiffaisen България. Всеки Потребител избира разплащателна система.
 7. Мениджър-заявки обработва поръчките и организира изпращането и доставянето на избрания продукт до Потребител в рамките на следващия работен ден – за поръчки, направени до 13:00 часа на предходния ден.
 8. Мениджър-заявки и Slingoteka не носят отговорност в случай че има забавяне в доставката, дължащо се на обективни причини или на забавяне от страна на куриерското дружество.
 9. При онлайн покупка потребителят има право да се откаже от получения продукт в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на продукта. Отказ е допустим при условие, че продуктите отговарят на вида, в който са получени от потребителя, без да е нарушена целостта на опаковката. В този случай потребителят се задължава да върне обратно на Slingoteka закупените продукти, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, като поема транспортните разходи за връщане на продукта. Отказ след този срок не се допуска. При покупка на място във физическия магазин на Слинготека потребителят има прави само на рекламация, в случай, че съответният продукт има производствен дефект.
 10. При отказ на Потребителя при условията на предходната точка, Slingoteka се задължава да върне получената сума в рамките на 14 работни дни от отказа по банков път с обратна операция по сметката на използваната карта при плащането. Ако сумата е заплатена чрез наложен платеж, то Потребителят следва да предостави на Slingoteka банкова сметка, по която да бъде върната заплатената сума.

V УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Slingoteka
 1. Общите условия за използване на платформата Slingoteka сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с ДРУЖЕСТВОТО, в качеството му на собственик на Slingoteka.
 2. С влизането в платформата Slingoteka чрез уебсайта Slingoteka.com, Потребителят декларира, че желае да ползва продуктите и услугите на платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си информирано съгласие да получава заявените от него продукти и услуги и се задължава да ги спазва при използването на Slingoteka, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.
 3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.
 4. Slingoteka запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Slingoteka прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на Slingoteka.
 5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес: info@slingoteka.com , се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
 6. Slingoteka може да промени или прекрати всеки аспект, продукт, услуга или характеристика на платформата Slingoteka /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
 7. Slingoteka не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Slingoteka.
 8. На сайта на платформата може да присъстват и продукти и услуги, предлагани от партньори на Slingoteka. Slingoteka не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Slingoteka.
 9. Slingoteka има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за продукти и услуги, предлагани от Slingoteka или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Slingoteka. Slingoteka не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Slingoteka.
 10. Slingoteka събира и използва информацията за целите на директния маркетинг. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликванията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
 11. Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Slingoteka и нейния собственик.
 12. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от платформата Slingoteka за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Slingoteka.
 13. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 14. Slingoteka има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените продукти и услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.
 15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Slingoteka или неговите партньори и клиенти. При използването на продуктите и услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Slingoteka, на други потребители или на съответно указаните лица.

VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права и задължения на Slingoteka:
 1. Надлежно попълнената и изпратена електронна наемна форма за заявка или електронна форма за поръчка на Потребителя задължава Slingoteka да предприеме необходимите действия по предоставянето на продуктите и услугите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената електронна наемна форма за заявка/електронна форма за поръчка и да достави продукта на Потребителя. Всички тези действия се осъществяват от Мениджър-заявки.
 2. Slingoteka се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от Потребителя за предоставянето на продукт, който не е предоставен по вина на Slingoteka. Потребителят се задължава да уведоми на email адрес info@slingoteka.com Slingoteka в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да получи продукта, предлаган чрез платформата. След установяване на непредоставянето на предварително заплатен продукт Slingoteka възстановява сумата в 14-дневен срок от подаване на писменото съобщение.
 3. Slingoteka прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Slingoteka не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Slingoteka не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Slingoteka върху съдържащите се в уеб-базираната система Slingoteka обекти на интелектуална собственост, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа му до платформата.
 5. Ако Потребителят ползва Slingoteka за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Slingoteka, то Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.
 6. Ако Потребителят ползва Slingoteka за разпространение на неразрешена от закона информация, Дружеството има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до платформата.
 7. Slingoteka има право да инсталира върху компютрите на Потребителите, ползващи платформата, кукита (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителите, ползващи платформата, и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицира пред системата на Slingoteka.
 8. Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни продукти и услуги, достъпни чрез Slingoteka, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Slingoteka.
 9. Slingoteka има право на парично възнаграждение за предоставените чрез платформата продукти и услуги на Потребителите.

Права и задължения на Потребителя:
 1. Потребителят има право да му бъдат предоставени за временно ползване продуктите, за които е изпратил заявка чрез надлежно попълнена електронна наемна форма за заявка, при спазване на условията и изискванията за достъп и настоящите Общи условия, определени от Дружеството.
 2. Потребителят има право да му бъдат доставени и предадени продуктите, за които е направил поръчка чрез надлежно попълнена електронна форма за поръчка и след заплащане на дължимата сума за поръчания продукт.
 3. Потребителят се задължава да ползва предоставените му продукти съобразно условията за ползване на съответния продукт и да полага дължимата грижа за тяхното опазване. Той е длъжен да възстанови щетите, причинени от него, освен ако не са вследствие на нормалното износване на продукта или независими от Потребителя обективни причини.
 4. Потребителят се задължава да плати цената на продукта при закупуване.
 5. След изпращане на електронна форма за заявка, съответно на електронната форма за поръчка, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.
 6. Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Slingoteka продукти и услуги. Slingoteka не носи отговорност за техническите параметри на компютърното оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.
 7. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството продукти и услуги:
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не зарежда, съхранява на сървъра на Slingoteka, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • да уведомява незабавно Slingoteka за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните продукти и услуги;
  • да не се намесва в правилното действие на системата;
 8. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Slingoteka има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Slingoteka има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 9. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
 10. Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно ползвания или поръчания от него продукт и периода на ползване. Потребителят се задължава да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта до посоченото от него място – при заявка за ползване на продукт, а при направена поръчка за закупуване – транспортните разходи са за сметка на Slingoteka, като се включват в общата сума, която потребителят трябва да заплати, изчислена след въвеждането на данните от електронната форма за поръчка.
 11. Потребителят се съгласява и удостоверява своето знание, че не се освобождава от задължението си да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта, в случаите, че се откаже да ползва продукта, след като последният му бъде предоставен.
 12. Потребителят е длъжен да обезщети Slingoteka и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със Slingoteka и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Slingoteka продукти и услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Slingoteka продуктите и услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.
 13. Потребителят изразява изричното си знание и съгласие, че с изпращането на заявката/поръчката изпълнението на договора се счита за започнало. Потребителят има право да се откаже от сключения по този начин договор в срок от 24 часа след изпращането на заявката/поръчката.

VII ОТГОВОРНОСТ
 1. Slingoteka не отговаря пред Потребителя за:
  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на продуктите и услугите на Slingoteka от негова страна;
  • неспособност на Потребителя да ползва продуктите и услугите;
  • претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на продуктите и услугите.
 2. Slingoteka полага грижи информацията в Slingoteka да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Slingoteka няма задължението и не гарантира, че предоставяните продукти и услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните продукти и услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Slingoteka не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните продукти и услуги вреди, освен ако са причинени от Slingoteka умишлено или при груба небрежност. Slingoteka не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата Slingoteka и за дейността на Потребителя.
 3. Slingoteka не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на продуктите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Slingoteka, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 4. Slingoteka не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Slingoteka.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ
 1. Отношенията между страните се прекратяват както следва: след изтичане на срока за ползване на продукта от Потребителя и неговото връщане на Slingoteka, при предоставяне на продукт за временно ползване; след предоставяне на продукта на Потребителя и плащането на дължимата цена на Slingoteka – при закупуване на продукт.
 2. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:
  • преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, или прекратяване поддържането на Slingoteka;
  • едностранно от ДРУЖЕСТВОТО с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на ДРУЖЕСТВОТО;
  • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  • други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
  • други предвидени в закона случаи;

IX ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Slingoteka, и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


X Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@slingoteka.com , доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата Slingoteka, използвате или да сте страна в обусловени от нея правоотношения.